Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van B.V.'s vallend onder Ron Peters Holding B.V.

Statutair gevestigd te Klazienaveen, De Gantel 12 7891 XA Klazienaveen.

Ron Peters Holding en haar dochterbedrijven adviseren en staat op alle andere mogelijke wijzen dagelijks bedrijven, overheden en organisaties ten dienste. Dit operationeel, technisch-economisch, strategisch en organisatorisch adviseren, praktijkonderzoek, voorlichten en begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven, midden en klein bedrijf, organisaties, overheden en ondernemingen gebeurt zowel telefonisch, schriftelijk als met een bedrijfsbezoek.

Omdat Ron Peters  veel waarde hecht aan goede advisering en begeleiding, vindt zij het ook belangrijk dat er duidelijke ‘spelregels’ zijn. Voor haar en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van De Ron Peters Holding en haar dochters zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

We spreken in deze voorwaarden van Ron Peters Holding B.V en haar dochters B.V. ‘s vallend onder Ron Peters Holding B.V.

Hierna allen te benoemen : Ron Peters,

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Ron Peters Holding ter zake dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advisering, voorlichting, onderzoek en verkoop van roerende zaken door Ron Peters. Deze voorwaarden gelden ook voor alle (rechts)handelingen voorafgaande of ter uitvoering van offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ron Peters , voor de uitvoering waarvan door Ron Peters van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte/opdracht

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben -tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald- een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Ron Peters  van een opdracht, dan wel door uitvoering van een opdracht door Ron Peters.
 3. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

3. Prijzen

 1.  De door Ron Peters opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. In geval van verhogingen van de netto prijzen zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen veertien dagen na kennisneming schriftelijk aan  Ron Peters  mededeelt. De klant heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de klant in de offerte genoemde (geschatte) termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding van de termijn dreigt, zal Ron Peters zo spoedig mogelijk met de klant overleggen. Ron Peters  zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
 2. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt  Ron Peters  zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat.
 3. Ron Peters  baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van gewasbeschermings- en bemestingsadviezen op de hiervoor geldende wettelijke bepalingen (wettelijk gebruiksvoorschrift, meststoffenbesluit, etc.) De gebruiksadviezen (doseringen, toepassingstechnieken, etc.), zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen.  Ron Peters  adviseert naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat  Ron Peters niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering.
 4. Terzake niet publiek-toegankelijke gegevens van de klant die  Ron Peters in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt zal  Ron Peters  geheimhouding betrachten, in die zin dat  Ron Peters  deze gegevens nimmer als rechtstreeks naar de klant herleidbaar naar buiten zal brengen. Een verdergaande geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
 5. Onderzoeksresultaten zullen op anonieme basis openbaar zijn, tenzij op verzoek van de klant schriftelijke geheimhouding wordt overeengekomen, waarbij de geheimhoudings- termijn maximaal een jaar na opleverings-/factureringsdatum zal bedragen.
 6. Een eventuele geheimhoudingsplicht van  Ron Peters  geldt niet voorzover zij daarmee in strijd zou handelen met de wettelijke taken en verplichtingen van  Ron Peters .

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant

 1. In geval van onderzoek van monsters is de klant verantwoordelijk voor de selectie, representativiteit en tijdige terbeschikkingstelling van monsters aan  Ron Peters.
 2. In geval van advisering door  Ron Peters omtrent het gebruik van gewasbeschermings- middelen, bemesting e.d. geldt dat feitelijke toepassing c.q. gebruik, opslag en bewaring zich aan de controle van  Ron Peters  onttrekt. Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant valt.
 3. De klant aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische advisering niet denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.

6. Levering, Risico en Eigendom

 1. Roerende zaken worden geleverd af die vestigingsplaats van  Ron Peters waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de klant.
 2. In geval van levering van roerende zaken blijft  Ron Peters  eigenaar van alle aan de klant afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 3. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting berusten uitsluitend bij  Ron Peters .

7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Ron Peters zal de klant hiertoe een gespecificeerde factuur zenden.
 2. Indien de cliënt niet akkoord gaat met automatische incasso van het factuurbedrag is boven het factuurbedrag een vergoeding voor administratie- en incassokosten verschuldigd.
 3. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door  Ron Peters  zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij  Ron peters  gebruikelijke tarieven en methoden.
 4. Ron Peters  behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. Ron Peters  kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
 5. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede alle ter zake van de incasso gemaakte kosten.
 6. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.
 7. Ingeval een tussen  Ron Peters  en cliënt overeengekomen afspraak voor een bedrijfsbezoek e.d., binnen 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak, door cliënt wordt geannuleerd, is cliënt 50% van het uurtarief verschuldigd. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur.

8. Aansprakelijkheid

 1. Ron Peters is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Ron peters te wijten tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Ron Peters  uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat  Ron Peters  uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de klant tot een maximum bedrag van 4500,- dan wel tot ten hoogste het bedrag dat de klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is indien dit bedrag hoger is met een maximum van  € 9000.  Onder deze directe schade valt tevens te begrijpen schade die de klant bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van  Ron Peters lijdt; echter niet de eventuele winstderving van de klant die hiervan het gevolg is.
 2. Ron Peters  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Ron Peters  is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid van  Ron Peters  uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 4. De klant vrijwaart  Ron peters  en/of de door  Ron Peters  bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de werkzaamheden van  Ron Peters  door de klant of een ander aan wie de klant de resultaten van de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van  Ron Peters  en/of de door  Ron Peters  bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

9. Klachten

 1. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan  Ron Peters.
 2. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk bij Ron  Peters  te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

10. Ontbinding

 1. Ron Peters  zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, in het geval de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de klant overlijdt, of -in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de klant wordt geliquideerd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten met  Ron Peters  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in  Assen tenzij Ron Peters  de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de klant, of dwingend recht anders voorschrijft.